Szybki kontakt

Tel. kom. 508 165 952


Adres:
ul. T.Jotayki 12 lok. 8

02-317 Warszawa

E-mail:
biuro@biurokrata.com


Formularz kontaktowy
dostępny w ostatniej zakładce.


Oferta

 

W związku z dużą różnorodnością podejmowanych przez nas zleceń, niniejsza oferta ma charakter orientacyjny, dookreślany w każdym indywidualnym przypadku, stosownie do stopnia komplikacji i charakteru sprawy.

Starając się sprostać stale rosnącym oczekiwaniom klientów, nasza firma świadczy usługi w dwóch aspektach, doradztwo prawne oraz obsługa większości spraw urzędowych, dla których nie ma konieczności osobistego działania klienta.

OBSŁUGA PRAWNA

- doradztwo prawne w zakresie:

  • prawa cywilnego
  • prawa administracyjnego
  • prawa budowlanego
  • prawa pracy
  • prawa rodzinnego

- sporządzanie pism procesowych
- sporządzanie i weryfikacja umów i innych dokumentów
- zmiany w umowie i KRS spółki
- uzyskiwanie odpisów, wyciągów i wpisów w rejestrze dłużników niewypłacalnych (KRS)
- negocjacje w sprawach spornych ze szczególnym uwzględnieniem interesu klienta

- weryfikujemy i prowadzimy postepowania w sprawie mienia wywłaszczonego  w okresie PRL

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Uczestniczymy w przygotowaniu i monitorowaniu dokumentacji przetargowej po stronie podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.  Weryfikujemy zgodność udzielonego zamówienia z przepisami prawa oraz wskazujemy na środki ochrony prawnej możliwe do zastosowania.


OBSŁUGA SPRAW URZĘDOWYCH
w takich obszarach jak:

Legalizacja dokumentów.

Architektura i planowanie przestrzenne
m.in.:
- uzyskiwanie decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę budynków
- uzyskiwanie wypisów i wyrysów ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
- uzyskiwanie decyzji o warunkach zabudowy
- zgłoszenia wymagane ustawą Prawo Budowlane

Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej
m.in.:
- rejestracja spółek prawa handlowego
- formalności związane z wpisem do Ewidencji Działalności Gospodarczej i Krajowego Rejestru Sądowego
- procedury związane z uzyskiwaniem licencji, koncesji i zezwoleń

Gospodarka nieruchomościami
m.in
- uzyskiwanie informacji o gruntach, budynkach i lokalach zawartych w operacie ewidencji gruntów i budynków
- rozgraniczanie nieruchomosci (organizacja procesu podziału i komasacji nieruchomości)

Komunikacja
m.in
- uzyskiwanie wpisów do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów i ośrodki szkolenia kierowców
- rejestracja pojazdów.

Ochrona środowiska

m.in.:
- uzyskiwanie zezwoleń na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
- uzyskiwanie zezwoleń na usuwanie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości
- uzyskiwanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie oddziaływać
na środowisko
- dokonywanie zgłoszeń instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, których emisja nie wymaga pozwolenia

Polityka lokalowa
m.in.:
- wykreślenie hipoteki zwykłej i kaucyjnej z księgi wieczystej urządzonej dla lokalu
- tworzenie umów najmu, dzierżawy
- przygotowanie zamiany komunalnego lokalu mieszkalnego między stronami

Skargi i wnioski
m.in.:
- sporządzanie, dostarczanie pism do odpowiedniego urzędu i monitorowanie stanu załatwienia sprawy

Drogi publiczne
m.in.:
- uzyskiwanie zezwolenia na zajęcie pasa ruchu umieszczenia reklamy, prowadzenia robót czy działalności gospodarczej
- uzyskiwanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy powodującej utrudnienia w ruchu lub wymagającej korzystania
z drogi w sposób szczególny

Krajowy rejestr karny (KRK)
- uzyskiwanie zaświadczeń o niekaralności

Wachlarz naszych usług jest stale rozszerzany w celu możliwie najpełniejszej realizacji oczekiwań naszych klientów.


Prawnik, Prawnik Warszawa, Prawnik Warszawski, sprawy urzędowe, załatwianie spraw urzędowych, administracja, nieruchomości, pomoc prawna, pisanie pism procesowych, gospodarowanie nieruchomościami, problemy sąsiedzkie, podział nieruchomości, zgłoszenia, pozwolenia na budowę, biurokracja, przyłącza, współwłasność, problemowi sąsiedzi, prawo, doradztwo prawne, prawnik, prawnik warszawa, prawnik warszawski, sprawy urzedowe, zalatwianie spraw urzedowych, administracja, nieruchomosci, pomoc prawna, pisanie pism procesowych, gospodarowanie nieruchomosciami, problemy sasiedzkie, podzial nieruchomosci, zgloszenia, pozwolenia na budowe, biurokracja, przylacza, wspolwlasnosc, problemowi sasiedzi, prawo, doradztwo prawne.