Szybki kontakt

Tel. kom. 508 165 952


Adres:
ul. T.Jotayki 12 lok. 8

02-317 Warszawa

E-mail:
biuro@biurokrata.com


Formularz kontaktowy
dostępny w ostatniej zakładce.


Aktualności


Niezgodność towaru z umową w sprzedaży konsumenckiej.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

Czego dotyczy:


Sprzedaży rzeczy ruchomej (w zakresie działalności przedsiębiorstwa) osobie fizycznej, która nabywa tę rzecz w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (towar konsumpcyjny).

Co to jest niezgodność towaru z umową:

To przede wszystkim towar, który:
- nie nadaje się do tego, do czego jest zwykle używany.
- nie ma właściwości, jakie powinny cechować taki produkt i o jakich zapewniał sprzedawca lub producent.
- jest niekompletny.
- został nieprawidłowo zamontowany lub uruchomiony, jeśli czynności te zostały wykonane w ramach umowy sprzedaży (także, jeśli nieprawidłowości powstały przy montażu lub instalacji dokonanej przez samego konsumenta, mimo że postępował on zgodnie z instrukcją otrzymaną przy sprzedaży).

Towar niezgodny z umową, co zrobić?

Konsument może:
- żądać od przedsiębiorcy wymiany towaru na nowy (bez wad) albo nieodpłatnej naprawy. Wybór żądania należy do kupującego. (jeżeli sprzedawca nie ustosunkował się do żądania w przeciągu 14 dni od chwili zawiadomienia, uważa się, że uznał je za uzasadnione)

Sprzedawca może:
- nie spełnić żądania kupującego, gdy naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia.

Gdy kupujący nie może żądać wymiany lub nieodpłatnej naprawy towaru, to może skorzystać z innych uprawnień. Może on:
- zażądać obniżenia ceny,
- odstąpić od umowy (nie dotyczy przypadków, gdy stwierdzona wada jest nieistotna).
Sprzedawca nie odpowiada jednak za taką niezgodność, o której kupujący wiedział w momencie transakcji, albo – oceniając rozsądnie – powinien był wiedzieć.

Terminy do wniesienia reklamacji.


Kupujący traci uprawnienia jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową (jej wykrycia) nie zawiadomi o tym sprzedawcy, nie później jednak niż przed upływem dwóch lat od jego zakupu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia (najlepiej w formie listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub osobiście) przed jego upływem.

Gdy nieprawidłowość została wykryta w ciągu pierwszych sześciu miesięcy od zakupu, to istnieje korzystne dla kupującego domniemanie, że wada istniała już w chwili dokonywania transakcji. W takim przypadku sprzedawca, który to kwestionuje, powinien udowodnić, że wada powstała już w trakcie używania przez kupującego rzeczy.

Przy artykułach spożywczych istnieją krótsze terminy składania reklamacji. Szczególny rygor reklamacji został uregulowany w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie terminów zawiadomienia sprzedawcy o stwierdzeniu niezgodności towaru żywnościowego z umową.

Autor: Paweł Jabłoński
Stan prawny z 13 XI 2013 r.

( stan prawny na 21.01.2012 )

 

ZUS w jednoosobowej, pozarolniczej działalności gospodarczej.


Rozdział I
Rodzaje obowiązkowych ubezpieczeń.


1. Ubezpieczenia społeczne składają się z czterech elementów:

a) Ubezpieczenia emerytalnego.

b) Ubezpieczenia rentowego.

c) Ubezpieczenia chorobowego, obejmującego :

- Ubezpieczenie chorobowe
- Ubezpieczenie macierzyńskie

d) Ubezpieczenia wypadkowego

Podstawowym aktem prawnym regulującym powyższe rodzaje ubezpieczeń jest ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

2. Do obowiązkowego ubezpieczenia obciążającego przedsiębiorcę należy również zaliczyć ubezpieczenie zdrowotne, uregulowane ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

3. Składka na Fundusz Pracy jest następnym obciążeniem jakie nałożono na przedsiębiorców. Została uregulowana w ustawie z dn. 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

Rozdział II
Składki dla przedsiębiorców korzystających z preferencyjnych warunków rozliczania.


1. Ubezpieczenia społeczne.

Wysokość świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych dla przedsiębiorców prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą przez okres pierwszych 24 miesięcy ma charakter preferencyjny. Nie dotyczy ona przedsiębiorców, którzy:

a) prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy (5 lat) przed dniem rozpoczęcia prowadzili działalność gospodarczą;

b) wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Ważne: Zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej nie wstrzymuje biegu preferencyjnych 24 miesięcy.

Mając powyższe na uwadze, składki preferencyjne kształtują się następująco:

a) W pierwszej kolejności obliczamy podstawę wymiaru składki, kierując się art. 18 a ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych:

- podstawą wymiaru składki jest zadeklarowana w zgłoszeniu do ZUS kwota, nie niższa jednak niż 30 % kwoty minimalnego wynagrodzenia (proszę nie mylić z przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem). Minimalne wynagrodzenie za pracę w roku 2012 wynosi 1500 zł.

- Najniższa, ustawowo dopuszczalna podstawa wymiaru składek za rok 2012 wynosi więc 450,00 zł ( 30% x 1500 zł = 450,00 zł).

b) Następnie, kierując się wskazaniami art. 22 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wyliczamy należne składki w sposób następujący:

- ubezpieczenie emerytalne: 19,52 % x podstawa wymiaru (tj. 450,00 zł)= 87,84 zł

- ubezpieczenie rentowe: 6% (8% od 01.02.2012) x podstawa wymiaru (tj. 450,00 zł)= 27,00 zł ( 36,00 zł)

- ubezpieczenie chorobowe: 2,45% x podstawa wymiaru (tj. 450,00zł)= 11,03 zł

- ubezpieczenie wypadkowe: Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz. U. nr 200, poz. 1692 z późn. zm.) i zależy od rodzaju wykonywanej działalności gospodarczej.
 

2. Ubezpieczenie zdrowotne.

Składka zdrowotna jest miesięczna i niepodzielna, taka sama dla przedsiębiorców rozliczających się zarówno na preferencyjnych jak i ogólnych warunkach. Oznacza to, że należy ją w całości opłacić nawet w sytuacji, gdy nasza działalność gospodarcza była prowadzona tylko jeden dzień w danym miesiącu rozliczeniowym (odwrotnie niż w przypadku składek na ubezpieczenia społeczne, których wysokość ma charakter proporcjonalny do okresu prowadzonej działalności).

a) W pierwszej kolejności obliczamy podstawę wymiaru składki, kierując się art. 81 ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:

- Podstawa wymiaru składki jest stała, jednakowa dla wszystkich.

- W roku 2012 r przeciętne miesięczne wynagrodzenie włacznie z wypłatami z zysku w IV kwartale 2011 r wyniosło 3.771,08 zł. Podstawa wymiaru składki równa jest 2.828,31 zł. ( 3.771,08 zł x 75%= 2.828,31 zł).

b) Następnie, kierując się wskazaniami art. 79 ust. 1 cyt. ustawy wyliczamy należną do zapłaty składkę:

9% x podstawa wymiaru (tj. 2.828,31 zł) = 254,54 zł


3. Składka na Fundusz Pracy.

Przedsiębiorcy, rozliczający się na preferencyjnych warunkach, przez okres pierwszych 24 miesięcy są zwolnieni z opłacania składki na Fundusz Pracy.
 

 

Rozdział III
Składki dla przedsiębiorców korzystających z ogólnych zasad rozliczania.

 

1. Ubezpieczenia społeczne.

a) W pierwszej kolejności obliczamy podstawę wymiaru składki, kierując się art. 18 ust. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych:

- podstawę wymiaru składek stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, ogłoszonego na dany rok kalendarzowy. W 2012 r. przeciętne wynagrodzenie miesięczne wynosi 3.526,00 zł (zob. Monitor Polski 2011 r. nr 115, poz. 1160).

Najniższa, ustawowo dopuszczalna podstawa wymiaru wynosi 2.115,60 zł.
(60% x 3.526,00 zł= 2.115,60 zł).

b) Następnie, kierując się wskazaniami art. 22 ust. 1 ustawy o systemie
ubezpieczeń społecznych wyliczamy należne składki w sposób następujący:

- ubezpieczenie emerytalne: 19,52 % x podstawa wymiaru (tj. 2.115,60 zł)= 412,97 zł

- ubezpieczenie rentowe: 6% (8% od 01.02.2012) x podstawa wymiaru (tj. 2.115,60 zł)= 126,94 zł
( 169,25 zł)

- ubezpieczenie chorobowe: 2,45 % x podstawa wymiaru (tj. 2.115,60 zł) = 51,83 zł

- ubezpieczenie wypadkowe: Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r i zależy od rodzaju wykonywanej działalności gospodarczej. ( patrz: Dz. U. nr 200, poz. 1692 z późn. zm.)

Ważne:  Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym roku kalendarzowym, nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej, na dany rok kalendarzowy.

2. Ubezpieczenie zdrowotne.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest ustalana na takich samych zasadach, jak składka dla przedsiębiorców korzystających z preferencyjnych warunków rozliczania.

3. Składka na Fundusz Pracy.

Składkę na Fundusz Pracy przedsiębiorcy ustalają za siebie i za osoby współpracujące od podstawy wymiaru składek obliczonej na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
W rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2012 składka ta wynosi 2,45 %.
Najniższa, ustawowo dopuszczalna składka wynosi więc 51,83 zł.

Ważne:  Od 1 lipca 2009 r. składkę na Fundusz Pracy opłaca się za osoby, które nie osiągnęły wieku wynoszącego co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn.

 

Opr. apl. adw. Paweł Maria Jabłoński


Prawnik, Prawnik Warszawa, Prawnik Warszawski, sprawy urzędowe, załatwianie spraw urzędowych, administracja, nieruchomości, pomoc prawna, pisanie pism procesowych, gospodarowanie nieruchomościami, problemy sąsiedzkie, podział nieruchomości, zgłoszenia, pozwolenia na budowę, biurokracja, przyłącza, współwłasność, problemowi sąsiedzi, prawo, doradztwo prawne, prawnik, prawnik warszawa, prawnik warszawski, sprawy urzedowe, zalatwianie spraw urzedowych, administracja, nieruchomosci, pomoc prawna, pisanie pism procesowych, gospodarowanie nieruchomosciami, problemy sasiedzkie, podzial nieruchomosci, zgloszenia, pozwolenia na budowe, biurokracja, przylacza, wspolwlasnosc, problemowi sasiedzi, prawo, doradztwo prawne.