Szybki kontakt

Tel. kom. 508 165 952


Adres:
ul. T.Jotayki 12 lok. 8

02-317 Warszawa

E-mail:
biuro@biurokrata.com


Formularz kontaktowy
dostępny w ostatniej zakładce.


Politka prywatności

Poniższy dokument objęty jest prawami autorskimi twórcy zgodnie z ustawą z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.).
Więcej szczegółów pod adresem e-mail: b.mech@bxm.pl , „BxM Multimedia Aplikacje Internetowe Bartłomiej Mech”, al. Waszyngtona 24 lok. 11, 03-910 Warszawa, NIP: 113-247-91-29, REGON: 142112170


Polityka prywatności

Rozdział I
Postanowienia ogólne

Mając na celu zachowanie najwyższych standardów ochrony danych osobowych, oraz realizując prawny obowiązek wynikający z przepisów powszechnie obowiązujących, a w szczególności:

1. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 101/2002, poz. 926 z późniejszymi zm.).
2. Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 z późniejszymi zm.).

administrator niniejszej strony, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą "Jablonski Group Paweł Jabłoński", nr NIP: 526-285-99-38, nr REGON: 142530759, adres: ul. T. Joteyki 12 lok. 8, 02-317 Warszawa, zarządza, co następuje:

Art. 1

W niniejszej Polityce prywatności następujące wyrażenia i określenia będą miały znaczenie zgodne z podanymi poniżej definicjami, zapisanymi z dużej litery w celu podkreślenia, że jest to pojecie zdefiniowane:

1) „Administrator Bezpieczeństwa Informacji”, „Administrator Danych Osobowych” lub „Administrator”- osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą "Jablonski Group Paweł Jabłoński", nr NIP: 526-285-99-38, nr REGON: 142530759

2) „Cookies” - pakiet informacji przesyłany przez serwer strony internetowej do telekomunikacyjnego urządzenia końcowego odbiorcy i przechowywany (zapisywany) w pamięci urządzenia w formie małego pliku tekstowego, nie powodujący zmian konfiguracyjnych urządzenia.

3) „Strona” lub „Strona Internetowa” - dokument napisany w formacie HTML, Java Script, PHP lub inny o podobnym przeznaczeniu, udostępniony w Internecie przez Administratora, zlokalizowany pod adresem (domeną): www.biurokrata.com

4) Telekomunikacyjne Urządzenie Końcowe – urządzenie telekomunikacyjne przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń sieci teleinformatycznej.

Art. 2

Przedmiotowy dokument jest zbiorem zasad i procedur obowiązujących przy zbieraniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych osobowych za pośrednictwem Strony Internetowej www.biurokrata.com


Rozdział II
Gromadzenie danych


Art. 3

1. Wyłącznym celem gromadzenia danych osobowych przez Administratora Strony jest tworzenie statystyk oraz dostosowanie zawartości Strony do preferencji jej użytkowników.

2. Przechowywanie danych, o których mowa w ust. 1 i uzyskiwanie do nich przez Administratora dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w Telekomunikacyjnym Urządzeniu Końcowym odbiorcy i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

Art. 4

1. Użytkownik Strony ma możliwość nie wyrażenia zgody na gromadzenie/ przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora i zamieszczone na serwerze Strony oprogramowanie.

2. W przypadku nie wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 1, należy dokonać zmiany ustawień obsługi plików Cookies w sposób właściwy dla stosowanego przez użytkownika Strony oprogramowania służącego do przeglądania stron internetowych -„przeglądarki internetowej”.

3. Dokonanie zmian ustawień oprogramowania, o których mowa w ust. 2, może skutkować w szczególności blokowaniem automatycznej obsługi plików Cookies lub udzielaniem użytkownikowi informacji o ich każdorazowym zamieszczeniu w Telekomunikacyjne Urządzenie Końcowym.

Art. 5

Administrator nie zbiera o użytkownikach Strony żadnych informacji, z wyjątkiem informacji, o których mowa w art.6.

Art. 6

1. Serwer Strony wykorzystuje dwa rodzaje plików Cookies:

a) sesyjne, utrzymywane tylko podczas uruchomionego oprogramowania służącego do przeglądania stron internetowych.
b) trwałe, zapisywane na Telekomunikacyjnym Urządzeniu Końcowym użytkownika.

2. Wykaz informacji pozyskiwanych za pośrednictwem plików „Cookies” i przechowywanych na serwerze Strony jest następujący:

a) Publiczny adres IP Telekomunikacyjnego Urządzenia Końcowego z którego nadeszło zapytanie do serwera Strony.
b) Czas nadejścia zapytania, o którym mowa w lit. a).
c) Liczbę wysłanych przez serwer Strony danych.
d) Informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

3. Dane, o których mowa w ust. 1 nie są kojarzone z konkretnymi użytkownikami Strony.

Art. 7

Administrator oświadcza, iż gromadzone dane osobowe przechowywane będą na serwerze przedsiębiorstwa zarejestrowanego pod firmą „BxM Multimedia Aplikacje Internetowe Bartłomiej Mech" adres: Al. Waszyngtona 24 lok. 11, 03-910 Warszawa, NIP: 113-247-91-29, REGON: 142112170.

Art. 8

1. Administrator Strony przechowuje dane, o których mowa w art. 6, na czas niezbędny do realizacji celu ich przetwarzania.

2. Dane osobowe przechowywane są w sposób uniemożliwiający ich identyfikacje przez osoby trzecie.


Rozdział III
Wykorzystywanie danych

Art. 9

1. Pozyskane za pośrednictwem plików Cookies informacje są poufne i wykorzystywane jedynie przez Administratora i podmiot obsługujący serwer Strony. Nie są one udostępniane w żadnej formie osobom trzecim.

2. Administrator stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych przed nieupoważnioną zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem.

Art. 10

1. Użytkownik Strony posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawy lub usunięcia. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem Strony.

2. Dane adresowe Administratora dostępne są w zakładce kontakt.


Prawnik, Prawnik Warszawa, Prawnik Warszawski, sprawy urzędowe, załatwianie spraw urzędowych, administracja, nieruchomości, pomoc prawna, pisanie pism procesowych, gospodarowanie nieruchomościami, problemy sąsiedzkie, podział nieruchomości, zgłoszenia, pozwolenia na budowę, biurokracja, przyłącza, współwłasność, problemowi sąsiedzi, prawo, doradztwo prawne, prawnik, prawnik warszawa, prawnik warszawski, sprawy urzedowe, zalatwianie spraw urzedowych, administracja, nieruchomosci, pomoc prawna, pisanie pism procesowych, gospodarowanie nieruchomosciami, problemy sasiedzkie, podzial nieruchomosci, zgloszenia, pozwolenia na budowe, biurokracja, przylacza, wspolwlasnosc, problemowi sasiedzi, prawo, doradztwo prawne.